Reglement van Inwendige Orde: Hoge Mote

 • Het Onthaal- en belevingscentrum “Hoge Mote” wordt beheerd door de dienst Toerisme van het Lokaal Bestuur Ronse. Deze omvat een bezoekerscentrum met exporuimte op de eerste verdieping en een binnenkoer met sanitaire ruimte en picknickvoorziening voor bezoekers.
 • De accommodatie is toegankelijk voor het publiek. De dienstregeling wordt bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Het Onthaal- en belevingscentrum “Hoge Mote” is geopend:
  • Van 1 maart tot 30 september: 

   - Alle dagen van 10 tot 17 uur, ook tijdens weekends en feestdagen
  • Van 1 oktober tot 30 november: 

   - Maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 17 uur

   - Zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 17 uur
  • Van 1 december tot 29 februari: 

   - Maandag t.e.m. vrijdag van 10 tot 16 uur

   - Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten
 • Het College van Burgemeester en Schepenen kan de inrichting sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid en hygiëne of ingeval van overmacht. Schadevergoeding kan hiervoor nooit gevorderd worden.
 • Een EHBO-hulpkist met verband en geneesmiddelen is ter beschikking.
 • Iedereen die het Onthaal- en belevingscentrum bezoekt, moet rustig en ongestoord het centrum kunnen bezoeken. De bezoekers (zowel individueel als in groepsverband) gedragen zich respectvol tegenover de andere bezoekers, het personeel, de aanwezige materialen en het meubilair. Storend gedrag en ongeoorloofde verbale en fysieke handelingen kunnen leiden tot sancties.
 • Aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen of onder invloed zijn van drugs of andere verdovende middelen wordt de toegang ten strengste geweigerd.
 • Enkel kleine huisdieren aan de leiband en onder toezicht zijn toegelaten op de accommodatie, assistentiehonden zijn eveneens toegelaten.
 • Het is verboden:
  • de accommodatie te betreden voor de vastgestelde opening of na de sluiting;
  • de zedelijke orde te verstoren;
  • het gebouw, meubilair en (technisch) materiaal te beschadigen en/of te bevuilen door achtergelaten rommel;
  • nodeloos luidruchtig te zijn;
  • te roken in het hele gebouw en binnenkoer;
  • spijzen, dranken en drugs te nuttigen.
 • De dienst Toerisme alsook de gidsen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
 • De gebruikers en bezoekers worden voor hun eigen veiligheid verantwoordelijk gesteld.  Het Lokaal Bestuur neemt geen verantwoordelijkheid bij enig ongeval.
 • Het Lokaal Bestuur is evenmin verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, kledij, materiaal…
 • Gevonden voorwerpen worden gedurende één maand bewaard op de dienst Toerisme.
 • Iedere bezoeker is burgerlijk verantwoordelijk voor de door hem aangerichte schade aan materiaal, meubilair en locaties. Geleide groepen zijn collectief verantwoordelijk en dienen verplicht verzekerd te zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Alle beschadigingen of gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de dienst Toerisme, dit zowel door eigen personeel als derden. Abnormale beschadigingen aan het gebouw of aan de (technische) installaties kunnen ten laste gelegd worden van de schuldige gebruikers of de verantwoordelijken. Eventuele herstellingen geschieden door het Lokaal Bestuur en de kosten zullen worden verhaald op de schuldige gebruikers of verantwoordelijken.
 • Het stadspersoneel heeft als taak onderhavig reglement stipt na te leven. Klachten in verband met de naleving van dit reglement moeten via de dienst Toerisme aan het College van Burgemeester en Schepenen worden overgemaakt. Personen die de bepalingen van dit reglement overtreden, zullen verzocht worden de accommodatie te verlaten.
 • De politie heeft het recht van toezicht en kan opgeroepen worden ingeval van weerspannigheid. Ook bij diefstal of enig vermoeden van diefstal wordt de hulp van de politie ingeroepen.
 • Voor een gegidst bezoek aan het belevingscentrum “Hoge Mote” reserveert men best minstens 3 weken voor het bezoek via telefoon (055/232.816) of mail (toerisme@ronse.be). Na ontvangst van de reservatie ontvangt de aanvrager een bevestiging met alle praktische gegevens en betalingsvoorwaarden in verband met het bezoek. Een individueel bezoek (zonder gids) is steeds mogelijk tijdens de openingsuren en moet niet gereserveerd worden.
 • Het voeren van permanente publiciteit binnen de accommodatie, zonder voorafgaande toestemming van het Lokaal Bestuur, is verboden. Het is ten strengste verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren e.d. te beplakken of te benagelen.
 • Op het gelijkvloers, ter hoogte van de shop, bevinden zich 3 bewakingscamera’s en op de eerste verdieping bevindt zich 1 bewakingscamera. Daarbij worden de voorschriften van de Camerawet gerespecteerd. Daarnaast wordt ook de GDPR (bescherming van de privacygegevens) nageleefd in alle zaken die de bescherming van persoonsgegevens aanbelangen en die niet door de Camerawet zijn geregeld.
 • De camera’s werken 24 uur per dag en opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden. De beelden kunnen slechts bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement of er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.
 • Iedere bezoeker wordt geacht dit reglement te kennen en is verplicht het na te leven. Het reglement is te consulteren op de website van het Onthaal- en belevingscentrum “Hoge Mote” (www.visitronse.be).
 • Alle gevallen die in dit reglement niet voorzien zijn, worden aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgelegd, indien nodig.